بيار بولن بيچارا

Author: النعيم الروز / لابيل:

بولن سابيت يڠ جاتوه د ڤلاترن
بينتڠ ردوڤ تنڤا چهايا ڬيمينتڠ
لڠكه تنڤا اره سست د جالن يڠ ترڠ
اكو يڠ ترلينا دبواي ڤلوكن دوسا

ايڠين ڤولڠ ممبالوت لوك هاتيمو
كو ڤون تاهو بتاڤ ڤديه باطينمو
بري كسمڤتن اتاو جاتوهكن حكومن
انداي معاف ڤون تق كاو بريكن

اير مات تولوس جاتوه د سودوت بيبيرمو
تق ترلينتس دندم
د بنيڠ مات ايندهمو

اكو يڠ مراسا ساڠت بردوسا ڤدمو
ماسيه ڤنتسكه مندمڤيڠيمو

بيارله بولن بيچارا سنديري
بيارله بينتڠ كن منجادي سقسي
تقكن كو اولڠي والاو سمڤأي اخير ننتي
چوكوڤ دريتا سمڤأي د سيني
بيار بولن بيچارا

سمره يڠ كو تيڠڬلكن - سلامت تيڠڬل

Author: النعيم الروز / لابيل:

منزياره كڤوسارا داتوق

لاما سوڠڬوه اكو تيدق كماري سجق ڤمرڬيان ارواح داتوق كعلم يڠ ككال ابادي. والاو ڤون بڬيتو اكو تتڤ سنتياس مڠيڠاتي داتوق. اكو اداله ساتو٢ چوچو يڠ دڤليهارا داتوق سجق كچيل لاڬي، برسوسه ڤايه ممبسر دان مڽكولهكن اكو سهيڠڬ كمنارا ڬاديڠ. اكو صدقهكن الفاتحة دان باچان سوره يسٓ دان برتفكر دسيسي بهاڬين كڤالا ڤوسارا داتوق. اكو راس امت برساله سأكن تيدق مڠنڠ جاس داتوق يڠ تله ممبسركنكو كران سكين لاما تيدق داتڠ منزيارهي ڤوسارا داتوق. توق…اكو ترڤقسا ڤرڬي ستله جاسدمو سلامت دسماديكن اتس سبب٢ يڠ اكو سنديري تيدق ممهميڽ. اكو ماسيه ايڠت ڤساننمو، والاو اڤ ڤون ترجادي اكو مستي تروسكن ڤڠاجينكو…. توق…چوچومو داتڠ منزيارهيمو توق…چوچومو تله برجاي دان تله بكرجا سكارڠ تتاڤي سايڠ داتوق تيدق سمڤت اونتوق مليهتڽ. اكو تيدق سمڤت اونتوق ممبالس جاس٢مو توق. رومه دان تانه تمڤت كيت تيڠڬل دهولو تله ترجوال توق…اكو تيدق برداي توق…اكو هاڽ سأورڠ چوچو يڠ منومڤڠ كاسيه كڤدامو توق… اكو تيدق داڤت مناهن ايموسي ، تنڤا دسدري اير ماتكو برلينڠ دان جاتوه ممباساهي ڤوسارا داتوق…اكو برجنجي دڤوسارا داتوق يڠ اكو تتڤ اكن كماري لاڬي سلاڬي اد عموركو…چوچومو ڤرڬي دولو توق… ستله سلساي ممبرسيهكن دداونان دان رومڤوت٢ ليار دڤوسارا داتوق اكو ڤون مولا برايدر دان سسكالي منوليه كبلاكڠ منيڠڬلكن ڤوسارا داتوق يڠ تله مولا دداكڤ رماڠ سنجا. سجق تادي اكو اشيق ملاين ايموسيكو سمبيل كندرأن ملونچور لاجو دأتس لبوهراي منوجو كاوتارا. سلامت تيڠڬل توق


سلامت تيڠڬل

سمره يڠ كو تيڠڬلكن...سمبوڠن

Author: النعيم الروز / لابيل:

ستله لاما تيدق كسيني...باڽق جوڬ ڤروبهن دڤكن اين...كداي٢ يڠ اكو سبوتكن تردهولو ماسيه اد تتاڤي اورڠ٢ لاما سوده تياد. اكو ترچاري٢ سبواه كداي منجوال مجله٢, اخبار٢،ڤيريڠ هيتم دان كيسيت لاڬو كڤوڽان اورڠ ملايو...تياد...دڬنتيكن اوليه باڠونن بارو دان كداي٢ بارو...اكو سيڠڬه سبنتر د ڤاسراي سجاتي اونتوق ممبلي مينومن. سلڤس ايت اكو ملينتاسي جالن اونتوق مليهت٢ كداي٢ دسبله سان. اكو ڤرنه ملالوءي لوروڠ سبله ڤجابت ڤوس منوجو كرومه چيءڬو مطلوب ، ڤجوڠ توليسن جاوي. ڤد ماس دولو بلياو سريڠ كليهاتن دڠن سكوترڽ. مڽلوسوري كاكي ليما كداي٢ ملينتاسي كداي لين، توكڠ لوڬم، كداي مصطفى هيڠڬ كهوجوڠ. ڤد ماس لالو، سوڠايڽ اڬق ليبر دان ترداڤت ڤراهو٢ نلاين برلابوه منورونكن حاصيل٢ لاوت اونتوق دجوال دڤاسر دسبيرڠ سان...سكارڠ سوڠايڽ اڬق سمڤيت دان توهور نمڤقڽ. اكو تيدق نمڤق ڤاسر باسه كران دڬنتيكن دڠن ڬراي٢ ماكنن...موڠكين دسبله بلاكڠ اڬقڽ...دسبيرڠ جالن بكس بالاي ڤوليس لاما دان كأتس سديكيت اد ستيشن ميڽق...كالاو تق سيلڤ اياڽ بكس تاڤق ڤڠڬوڠ وايڠ يڠ ڤرنه اد دڤكن اين. اكو مليهت٢ سبنتر دان اكو ڤرلو سڬرا كساتو تمڤت اونتوق منزيارهي سساورڠ

سمره يڠ كو تيڠڬلكن...سمبوڠن

Author: النعيم الروز / لابيل:


سڤرتي بياسا كالاو كيت سوده لاما منيڠڬلكن سسواتو تمڤت، سكيراڽ كيت كمبالي سمولا كتمڤت ايت كيت اكن ترچاري٢ سسواتو يڠ ڤرنه ترداڤت دسيتو سواتو ماس دهولو. مماسوقكي ڤكن سمره اكو ترچاري٢ لوكاسي كداي٢ يڠ سلالو اكو كونجوڠي برسام٢ ارواح داتوق.
يڠ ڤرتام، كداي كاسوت "باتا " دمان اكو دباوا اروخ داتوق منجلڠ هاري راي دان اروخ داتوق ممبلي بارڠ٢ كڤرلوانڽ. كدوا، كداي ڤرابوت مصطفى دمان اروخ داتوق ڤرنه ممبلي كروسي دان الماري. كتيڬ، كداي "چيك"يڠ منجوال برماچم٢ بارڠن ترماسوق كاين باجو، الس ميجا، كاسوت،بارڠ٢ هياسن رومه دان سباڬايڽ. يڠ ايستيميواڽ دهادڤن كداي ترداڤت سأورڠ ڤرمڤوان توا تيوڠ هوا دودوق دسبواه كروسي سمبيل ممباچ اخبار اوتوسن ملايو! كات اروخ داتوق اي اداله امق كڤد توان ڤوڽا كداي...ميمڠ مڠحيرانكن اكو ڤد ماس ايت.
سلاڠ ببراڤ كداي دري سيتو ترداڤت كداي ممبوات بارڠ٢ لوڬم سڤرتي بلدي، ڤليتا، توڠ ڬيته دان سباڬايڽ يڠ مان اكو ماسيه ايڠت توكڠڽ اداله سأورڠ تيوڠ هوا يڠ ڬموق تنڤا سبله كاكيڽ….برسمبوڠ

سمره يڠ كو تيڠڬلكن

Author: النعيم الروز / لابيل:

تمڤت جاتوه لاڬي دكنڠ
سوده لاما هاتي اين ايڠين منجڠوق تمڤت يڠ تله لاما كو تيڠڬلكن، ديك كران همبتن ماس اياڽ سريڠ تيدق بركسمڤتن. بارو٢ اين، دڠن توڬسن يڠ ممقسا اكو كسلاتن تانه اير...كو ڬاڬهكن جوڬ اونتوق مڽلوسوري كامڤوڠ٢،ڤكن٢، ڤوهون٢ نيور ﴿يڠ تله بركورڠن﴾ سڤنجڠ جالن لاما باتو ڤاهت-موار...تمڤت اكو دبسركن.توجوان اوتام اداله اونتوق مڠوبت ريندوكو ترهادڤ قيصه٢ سيلم سماس كانق٢ دسيكيتر كامڤوڠ دان ڤكن سمره خصوصڽ. ترليهت ڤاڤن تندا برتوليس سمره فيكيرانكو تروس ملايڠ كمبالي كزمان كانق٢ كو....كو تروسكن ڤرجالنن... اكو كيني ملڤسي كامڤوڠ لوبوق، راماي جوڬ كاون٢ سكلس تيڠڬل دسيني...كيني اكو مماسوقكي كامڤوڠ تڠه، تريڠت كاونكو يڠ تيڠڬل دسيني دولو...يوسف، انته د مان دي سكارڠ. كوڤرهاتيكن باڬاي تيدق باڽق ڤروبهن يڠ كتارا...اكو ماسيه مڠيڠاتيڽ.سبنتر لاڬي اكو اكن سمڤأي ككامڤوڠ سوڠاي نيبوڠ، كلينيك دسبله كانن دان سكوله لاماكو يڠ باڽق مڽيمڤن كنڠن ڤاهيت مانيس برسام كاون٢ دسبله كيري...اوه...انته دمان مريك سكارڠ...برسمبوڠ


(fliers) كرتاس عيكلان

Author: النعيم الروز / لابيل:


كرتاس عيكلان اين ساي داڤت درڤد سيمڤنن اروخ داتوق جوڬ، برتاريخ 5 فيبواري 1966، دكلواركن اوليه ڤڠڬوڠ وايڠ ليان واه سمره...يڠ ساي كاڬوم اياله ڤڠڬونأن توليسن جاوي ڤد ماس ايت، ايت سهاج

چاتتن ڤرجالنن ٤٧ تاهون يڠ لمڤاو

Author: النعيم الروز / لابيل:


*سيلا كليك ڤد ڬمبر اونتوق بسركن*

ممباچاڽ سراسا مڠمبارا كماس لمڤاو

ڬمبر يڠ ساي سياركن ڤد كالي اين دأمبيل درڤد سبواه مجله سكوله د باتو ڤاهت تاهون ١٩٦٢...ماس تو ساي بلوم دلاهيركن لاڬي. اياڽ اداله مڠناءي چاچتن ڤرجالنن اوليه موريد تيڠكتن ٤ يڠ مڠيكوتي رومبوڠن سكوله ك ڤرتونجوكن مها د كوالا لومڤور.

درڤد چاچتنڽ، مريك برتولق جم ليم ستڠه ڤاڬي مڠيكوتي جالن موار ﴿ترڤقسا مڽبرڠي سوڠاي باتو ڤاهت دان موار دڠن فيري﴾، ملاك، ڤورت دچكسن، كلڠ دان تروس ككوالا لومڤور. سمڤاي د كوالا لومڤور جم دوا ڤتڠ....ڤنجڠ چريتاڽ دڠن لاوتن٢ دان سباڬايڽ دان باليق سمولا دان سمڤاي كباتو ڤاهت ڤد مالمڽ جم دوا ڤاڬي.

ساي ترفيكير، تنتوڽ ڤد ماس ايت باس يڠ دناءيككي تيدق سچاڠڬيه سكارڠ. موڠكين ڤد ماس ايت اودارا بلوم بڬيتو ترچمر دان چواچا تيدق سيڤانس سكارڠ. جالن يڠ مريك لالوءي تيدق سسمڤورنا سكارڠ دان برباڬاي٢ لاڬي. اياڽ ممبواتكن ساي راس امت برشكور