سلام كمرديكأن

Author: النعيم الروز / لابيل:

كناڠن رمضان - برسحور

Author: النعيم الروز / لابيل:

كناڠن برسحور برسام داتوقAdd Image

اول ڤاڬي داتوق كجوت اونتوق باڠون سحور، لڤس باسوه موك د "ڤلنتر" اكو مڠهادڤ جواده الا قدر...ايكن كريڠ ڬلاما ڬوريڠ دان سايور توميس ڤوچوق اوبي يڠ انته بيلا تله دسياڤكن داتوق دڠن دتراڠي ڤليتا. تاء لاما ستله سلساي برسحور تردڠر كنتوڠ دڤلاو مننداكن ماسوق وقتو صبح. ستله صلاة برجماعه داتوق برسياڤ ٢ اونتوق ڤرڬي منوريه ڬيته دان اكو ڤولا برسياڤ اونتوق كسكوله

كناڠن رمضان

Author: النعيم الروز / لابيل:

منجلڠ رمضان
ستياڤ كالي منجلڠ رمضان، فيكيرنكو اكن ملايڠ جاوه كسلاتن تانهاير تركنڠكن سواسان رمضان زمان كانق٢ دكامڤوڠ.
داتوق اكن ككداي سهاري سبلوم رمضان ممبلي كڤرلوان اونتوق سحور. تياد يڠ ايستيميوا، بياسا سهاج. ڤريستيحران تاريخ ڤرمولن ڤواسا ددڠر ملالوءي راديو...
سرونوك كران ڤد مالمڽ داڤت مڠيكوتي داتوق كسوراو اونتوق برتراويخ. سوراو دڤنوهي اوليه اورڠ٢ كامڤوڠ توا مودا سرتا كانق٢ للاكي دان وانيتا والاوڤون هاڽ دتراڠي اوليه ببراڤ بواه لمڤو "ڬس".
تريڠت اكو كتيك دمارهي داتوق كران برماءين "ڤرماءينن ماءين ڬالاه" دهلامن سوراو سماس اورڠ لاين سداڠ برتراويخ...معلومله كانق٢ لاڬي...سلساي برتراويخ اد سديكيت جاموان، كويه ٢ يڠ دباوا اوليه ڤارا جماعه سوراو...ماكن دان مينوم.
ستله سلساي داتوق مڠاجق اكو باليق والاوڤون اد سستڠه كاون٢ برسام ابڠ٢ يڠ لبيه توا تيڠڬل اونتوق برماءين "كنتوڠ"...اكو لوڤا نام ڤرماءينن ايت...كنتوڠ دڤلاو اوليه دوا تيڬ اورڠ دان مڠحاصيلكن رنتق ترسنديري...كادڠ ٢ سهيڠڬ اكو نق ترلالڤ ڤون ماسيه كدڠرن رنتق ڤالوانڽ دري كجاءوهن دالم كڬلاڤن مالم

اوچاڤن

Author: النعيم الروز / لابيل:


سلامت مڽمبوت كداتاڠن بولن رمضان
تيڠكتكن عمل د بولن يڠ مليا اين
سموڬ كيت سموا دبركتي الله دنيا دان اخيرة
سلام رمضان كڤد سموا اومت اسلام د مان برادا