هاري راي ڤواسا

Author: النعيم الروز / لابيل:
كاد هاري راي تاهون ١٣٨٩ هجرة.
كباڽككن ريكابنتوقڽ اڬق ريڠكس دان سدرهانا، بڬيتو جوڬ دڠن ڬرافيقڽ...مڠيريم دان منريما كاد راي اداله ڤڠلامن يڠ امت ممبري كسن...ايت يڠ ممبواتكن اياڽ ماسيه دسيمڤن سهيڠڬ هاري اين

سرونوك ممباچ چريتا تنتڠ راي ددالم بوكو بچأن جاوي تاهون دوا اين...موڠكين اد انتارا توان ٢ يڠ ڤرنه مڠڬوناكن بوكو اين


سلامت هاري راي عيدالفطري، ماعف ظهير دان بطين

كناڠن رمضان - كبندار

Author: النعيم الروز / لابيل:والاوڤون كامي سوسه، داتوق تتڤ ايڠين مڠڬمبيراكن اكو منجلڠ لبارن. كأين اونتوق باجو ملايو جنيس "كلاب مين" دبلي درڤد "ڤأ شيخ" سأورڠ للاكي توا بربڠسا عرب يڠ تركنل سريڠ برجاج منجوال كأين باجو دڠن برجالن كاكي دكاواسن كامي. اونتوق
ممبواتڽ ترڤقسا كنا مينتا تولوڠ جيرن سبله. تيدق چوكوڤ دڠن ايت داتوق مڠاجق اكو كبندار ڤڠڬارم اونتوق ممبلي بارڠ٢ كڤرلوانڽ دسمڤيڠ ممبليكن اكو سڤاسڠ كميجا دان سلوار...سلوار ڤينديق اونتوق هاري راي. اوليه كران ساڠت جارڠ سكالي داڤت نأيك باس كبندار، اكو مراسا ترساڠت ڬمبيرا...داتوق ممباوا اكو كجالن ڤڠڬارم دان جالن فطيمه يڠ تركنل سباڬاي تمڤت ممبلي بله منجلڠ لبارن....ساڠت سرونوك داڤت مليهت دنيا لوار يڠ سيبوق دڠن باسيكل دان بيچا رودا تيڬ دان سسكالي موتوكر دان لوري...

اكو تروس مڠيكوتي داتوق مڽوسوري كداي٢ دچلاه٢ اورڠ راماي يڠ اكو كيرا جوڬ سداڠ منچاري بارڠ٢ كڤرلوان اونتوق هاري راي. داتوق مميمڤين اكو ككداي منجوال كاسوت. كاسوت دلتقكن ددالم الماري چرمين. اكو فهم كادأن داتوق دان تيدق ماهو اونتوق ممينتا ايت دان اين. اكو اكور دڠن كاسوت يڠ دڤيليه اوليهڽ...كاسوت ڬيته برورنا هيتم اداله كاسوت راي اكو. تيدق جاوه دري سيتو كامي سيڠڬه دسبواه كداي عرب دان داتوق ممبليكن اكو سبواه "سوڠكوق ليڤت...ستله سلساي ممبلي بله الا قدر كامي مولا برجالن اونتوق ڤولڠ . اكو تيدق براڤ ايڠت دمان لتقڽ ڤرهنتين باس يڠ اكن ممباوا كامي باليق، موڠكين بردكتن دڠن ڤنمبڠ فيري. ددالم باس اكو ليكا ممبيليك٢ كاسوت دان سوڠكوق راي يڠ بارو دبلي. يڠ اكو ايڠت اكو تله برادا ددالم باس دأتس سبواه فيري يڠ ممباوا كامي كسبراڠ دان ستروسڽ ككامڤوڠ

كناڠن رمضان - ڤرسياڤن راي

Author: النعيم الروز / لابيل:چارا هيدوڤ دكامڤوڠ ڤد وقتو ايت امت سدرهان نامون سواسان مڽمبوت كداتاڠن شوال تتڤ داڤت دراسكن. كبڽقان رومه٢ اداله ترديري درڤد رومه ڤاڤن دان براتڤ رومبيا. والاوڤون بڬيتو اورڠ٢ كامڤوڠ تتڤ ايڠين مليهت رومه٢ مريك كليهاتن چنتيق اونتوق مڽمبوت كداتاڠن ليبرن. داتوق مڠچت رومه مڠڬوناكن چات كاڤور ﴿ڤوتيه﴾، ايت ساج يڠ ترممڤو ڤد ماس ايت. سكيراڽ ايڠينكن كلأينن، كاڤور اكن دچمڤور نيلا...جاديله ورنا بيرو، ايت ساج يڠ اكو ايڠت. كاوسن لامن رومه دتاجق دان دبرسيهكن، ڤد مالم هاري دهياسي دڠن لمڤو ڤليتا يڠ دبوات درڤد تين٢ سوسو دان جوڬ بولوه...برسمبوڠ