چوتي سكوله

Author: النعيم الروز / لابيل:

چوتي سكوله تله برمولا، مك رامايله ڤارا ايبو باڤ يڠ مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ملنچوڠ، بركيله دان سباڬايڽ برسام كلوارڬ. باڬي مريك يڠ ممڤو، موڠكين اكن ممباوا كلوارڬ كلوار نڬارا تتاڤي سباليقڽ باڬي يڠ برڤنداڤتن سدرهان هاڽ ملنچوڠ ددالم نڬارا سوده ممادأي.
سلاين درڤد ايت، موسيم چوتي سكوله اين جوڬ ءسينونيمء دڠن موسيم مجليس ڤركهوينن.تنتو راماي دكالڠن كيت يڠ تله اول٢ لاڬي منريما باڽق كاد٢ جمڤوتن دري كنلن سرتا هنداي جاوه دان دكت.سلاين درڤد ممنوهي اوندڠن، داڤت جوڬ برتمو صحابة هنداي يڠ لاما تيدق برجومڤا.
سماس كچيل دهولو، چوتي سكوله اداله ساعت يڠ ڤاليڠ دينانتيكن.ماس برماءين كامي لبيه ڤنجڠ سهيڠڬاكن كادڠ٢ دمارهي ايبو باڤ كران تيدق مڠولڠكاجي ڤلاجرن.سإيڠت ساي ڤد ماس چوتي سكوله اد جوڬ كامي مڠيكوتي رومبوڠن سكوله كتمڤت٢ برسجاره...ايت ڤون سوسه نق داڤت ڤرلڤسن دري كلوارڬ.
سكيراڽ اد كندوري كهوين دكامڤوڠ، كامي برڬوتوڠ رويوڠ درڤد منديريكن ڤنڠڬه، ماسق مماسق سهيڠڬالاه سلساي مجليس...سوڠڬوه سرونوك سكالي.سكارڠ ني راسڽ...كيت داتڠ اونتوق ماكن..."سلام كروق" دان بلاه...تو اجي لاسلامت ڤڠنتين بارو - سالوما

١٩٣٨ - كتاب لاما سيمڤنن داتوق

Author: النعيم الروز / لابيل:


١٩٣٨ - كتاب لاما سيمڤنن داتوقاڠكاو لقسان بولن

Author: النعيم الروز / لابيل:

اڠكاو لقسان بولن
ڤ.راملي

اڠكاو لقسان بولن
تيڠڬي دأتس كايڠن
هاتيكو ده كاو تاون
هيدوڤكو تق كروان

مڠاڤ كو د سيكسا

كناڤ كيت برسوا
برجومڤا دان برچينتا
تتاڤي مندريتا

اوه..اوه ...اوه..اوه..اوه
كاو تيڠڬلكن ديريكو
اوه! ككاسيه مڠاڤكه
كاو سوڽيكن هيدوڤكو
اوه! ككاسيه مڠاڤكه
مأنسي بڬيتو

مڠاڤ كو د سيكسا
كناڤ كيت برسوا
برجومڤا دان برچينتا
تتاڤي مندريتا

كو ڤوجوق٢ كو باوا لاري

Author: النعيم الروز / لابيل:

تانم ڤينڠ راڤت٢
بيار سنڠ ڤويوه برلاري
كو ڤينڠ٢ تق داڤت
كو ڤوجوق٢ كو باوا لاريهاڽ اونتوق تاتاڤن سهاج،... جاڠن سسكالي چوبا٢ بوات...تق باءيق تاو

Saat Yang Bahagia - P.Ramlee & Saloma

اينتيساري رانچڠن راديو تاهون ١٩٥٨

Author: النعيم الروز / لابيل:كليك ايميج اونتوق بسركن


درڤد معلومت دأتس، اڤاكه يڠ داڤت كيت سيمڤولكن اڬقڽ يا

سلامت هاري ايبو

Author: النعيم الروز / لابيل:

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
بيلا كو بردوك
اڠكاو هيبوركن سلالو

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
تمڤت مڽاتاكن كاسيه
واهاي ايبو

بتاڤ تيدق هاڽ اڠكاوله
يڠ منينياري هيدوڤكو
سڤنجڠ ماس اڠكاو بركوربن
تيدق ڤوتوسڽ باڬاي اير لالو

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
تمڤتكو مڽراهكن كاسيه
واهاي ايبو

ارتيكل تاهون ١٩٤٨ - بهاڬين١

Author: النعيم الروز / لابيل:
سيلا "كليك" اونتوق باچ

راديو انتيك

Author: النعيم الروز / لابيل:

اكو ماسيه ايڠت ماس ايت، اورڠ توا اكو اد مميليقي سبواه راديو جنيس "فيليڤ" مڠڬوناكن تناڬ انم بيجي سيل كريڠ ساءيز "ايه". راديوڽ دلتقكن دتمڤت يڠ اڬق تيڠڬي سوڤاي تيدق موده داڤت دچاڤاي اوليه كانق٢ تراوتماڽ اكو يڠ سوك مروسقكن بارڠ٢ سماس كچيل...دكامڤوڠ٢ ڤد ماس ايت تياد بكلن ايليكتريق دان سومبر هيبورن دان معلومت اداله راديو دان سسكالي سورت خبر.


لاڬو٢ دري ڤڽاڽي٢ تركنل ماس تو سڤرتي ڤ.راملي، م.بكري، نونا اسيه، احمد جاءيس، شريفه عينى، احمد داود دان لاين٢ يڠ كيني لاڬو٢ مريك تله دأڠڬڤ لاڬو٢ لاما سريڠ كالي بركومنداڠ دچوروڠ٢ راديو.

سيارن راديو سيڠاڤورا جوڬ دمينتي اوليه اورڠ راماي ڤد ماس ايت دڠن رانچڠن "دراما دالم سعير" دان "بڠساون داودارا". والاوڤون سيارنڽ اڬق تيدق جلس مڠڬوناكن "ڬلومبڠ ڤينديق"، بيلا تيبا وقتو سيارن سموا بركومڤول بردكتن راديو اونتوق مندڠر ڤرسمباهن دڠن خشوع...كالاو سكارڠ ماچم تيڠوق تيليۏيشين لا
باڽق لاڬي قيصه٢ يڠ بركاءيتن دڠنڽ، كالاو دايڠت٢كن ميمڠ سرونوك ڬيلا


Dari Masa Hingga Masa - P Ramlee

بوكو سكوله جاوي لاما

Author: النعيم الروز / لابيل:موڠكين اد سستڠه يڠ ڤرنه ڬونا بوكو اين سماس سكوله رنده دولو، ڬرافيقڽ ممبريكن نوستلڬيا سماس زمان كانق-كانقكو..."بيست" بتول لا

ايه دان ايبو

Author: النعيم الروز / لابيل:
ايه دان ايبو
ايه دان ايبو
ايتله ڤرمولأن كامي
داڤت مليهت بولن دان ماتهاري
ايه دان ايبو
ايه دان ايبو
مستيله دحرمتيكڤد يڠ ماسيه ممڤوڽاءي ايبو دان باڤ...جڠوكله مريك سكراڤ يڠ ترممڤو،حرمتيله، بربقتيله كڤد مريك سمنتارا مريك ماسيه اد


ڤنتون٢ بودي لاما

Author: النعيم الروز / لابيل:

ڤيسڠ امس دباوا برلاير

ماسق سبيجي دأتس ڤتي
هوتڠ امس بوليه دباير
هوتڠ بودي دباوا ماتي


تنڠ٢ اير دلاوت
سمڤن كوليك موديق كتانجوڠ
نام تركنڠ مولوت مڽبوت
بودي يڠ باءيق راس نق جونجوڠ

ڤد ساي ڤنتون٢ لاما ساڠت اينده ڬاي بهاسڽ دان داڤت مڠمباليكن نوستلڬيا ساي سماس زمان كانق٢، تمبهن ڤولا دتوليس دالم جاوي...ساي ممبسر دڠنڽ

بوكو جاوي

Author: النعيم الروز / لابيل:بوكو باچان جاوي اونتوق سكوله٢ رنده سبلوم مرديك

مجله ديان

Author: النعيم الروز / لابيل:

ساتو لاڬي باهن باچان جاوي سماس اكو كانق-كانق يڠ ماسيه اكو
سيمڤن...تتاڤي سيستم ايجأنڽ برلاينن سديكيت

سڤولوه تاهون

Author: النعيم الروز / لابيل:


سباهاڬين درڤد ارتيكل سمڤنا سڤولوه تاهون اوتوسن ملايو

ڤولاو ڤندان

Author: النعيم الروز / لابيل:ڤولاو ڤندان جاوه كتڠه
ڬونوڠ دايق برچابڠ تيڬ
هنچور بادن د كندوڠ تانه
بودي يڠ باءيق د كنڠ جوڬ