چريتا مناريك

Author: النعيم الروز / لابيل:

ڬمبر كوليت بوكو

كالي اين ساي ايڠين بركوڠسي سبواه بوكو يڠ منچريتاكن تنتڠ ڤڠالمن ڤرجالنن
ڤنوليسڽ منونايكن حاج كتانه سوچي مكه ڤد تاهون 1949. بوكو اين ساي فراوليهي درڤد المرحوم داتوق ساي دان ماسيه ساي سيمڤن دڠن باءيق دان ساي
ڬمر ممباچڽ والاوڤون تله برولڠ-اولڠ كالي. ساي تله چوبا منججاكي ڤنوليسڽ د اينترنيت تتاڤي مالڠڽ تيدق برجاي، اوليه ايت دسيني سايايڠين مڠمبيل كسمڤتن انتؤ ممينتا ايذين دري ڤنوليسڽ اڬر ساي داڤت مڽياركنڽ سموڬ اياڽ داڤت دكوڠسي برسام دان منداڤت منفعة درڤدڽ
كات ڤنداهولوان ڤنوليسڽ

چاتتن ڤرجالنن كعرفة
كليك ڤد ڬمبر اونتوق بسركن

...برسمبوڠ

هاري تراخير شوال

Author: النعيم الروز / لابيل:

تراس امت ڤانتس ماس برلالو، ڤجم چليق سوده ڤون سمڤأي كڤڠهوجوڠ بولن شوال. مك برمولاله موسيم اورڠ كمكه منونايكن حاج. دولو٢ اورڠ كمكه مڠمبيل ماس بربولن٢ دڠن مناءيقي كاڤل لاير اتو كاڤل واڤ، برهوبوڠ دڠن برأوتوس سورت يڠ مماكن ماس يڠ لاما. سكارڠ سوده اڬق موده، هاڽ ببراڤ جام سوده سمڤأي كجوده، بيلا٢ ماس بوليه برهوبوڠ ملالوءي تيليفون...سدياكن سهاج دويتڽ...دان انشألله دالم سبولن لبيه سيكيت كالاو ڤنجڠ عمور سوده ڤون كمبالي سمولا كتانه اير دڠن ڬلرن حاج...بڠ اتو كق اتو ڤق اتو مق حاج. كڤد باكل٢ حاج داوچڤكن سلامت براڠكة كتانه سوچي دان سموڬ دبري كصيحتن دان كقواتن دان منداڤت حاج يڠ مبرور انشألله

دڤڠهوجوڠ شوال اين

Author: النعيم الروز / لابيل:

هاري راي تله همڤير سمڤأي كڤڠهوجوڠ. يڠ سإيڠت ساي كالاو دجوهر، سمبوتن هاري راي سبولن دمان ماسيه اد كڬياتن مرحبان دان كويه٢ راي ماسيه دميجا سلاڬي تيدق هابيس بولن شوال. باڬي ساي دسيني سوده تيدق نمڤق سواسان لاڬي، سمواڽ تله كمبالي سڤرتي بياسا. يڠ تيڠڬل هاڽله كنڠن٢ اينده سماس هاري راي ڤرتام، كدوا دان كتيڬ

اوليه سبب ايت ساي سريڠ مڠونجوڠي بلوڬ اورڠ٢ جوهر اونتوق منداڤت دان مڠيكوتي سواسان دسانا سڤرتي بلوڬ أميرحمزه، زيدماڬل، كونتوڠ، لنز دان كاون٢ڽ ...تروسكن اوسها اندا سموا. سوڠڬوه سرونوك ممباچڽ كران داڤت مراساكن سواسان برهاري راي دكامڤوڠ.

يڠ ساڠت مڽديهكن ساي كالي اين اياله تيدق داڤت منزيارهي ڤوسارا داتوق دباتو ڤاهت جوهر دالم بولن راي دان اونتوق تاهون٢ منداتڠ نمڤقڽ كادأن سماكين سوكر دسببكن كوميتمن يڠ سماكين برتمبه. هارڤ٢ داڤت جوڬ ملواڠكن ماس كسان والاوڤون ڤد ماس لاين

هاري راي ڤواسا

Author: النعيم الروز / لابيل:
كاد هاري راي تاهون ١٣٨٩ هجرة.
كباڽككن ريكابنتوقڽ اڬق ريڠكس دان سدرهانا، بڬيتو جوڬ دڠن ڬرافيقڽ...مڠيريم دان منريما كاد راي اداله ڤڠلامن يڠ امت ممبري كسن...ايت يڠ ممبواتكن اياڽ ماسيه دسيمڤن سهيڠڬ هاري اين

سرونوك ممباچ چريتا تنتڠ راي ددالم بوكو بچأن جاوي تاهون دوا اين...موڠكين اد انتارا توان ٢ يڠ ڤرنه مڠڬوناكن بوكو اين


سلامت هاري راي عيدالفطري، ماعف ظهير دان بطين

كناڠن رمضان - كبندار

Author: النعيم الروز / لابيل:والاوڤون كامي سوسه، داتوق تتڤ ايڠين مڠڬمبيراكن اكو منجلڠ لبارن. كأين اونتوق باجو ملايو جنيس "كلاب مين" دبلي درڤد "ڤأ شيخ" سأورڠ للاكي توا بربڠسا عرب يڠ تركنل سريڠ برجاج منجوال كأين باجو دڠن برجالن كاكي دكاواسن كامي. اونتوق
ممبواتڽ ترڤقسا كنا مينتا تولوڠ جيرن سبله. تيدق چوكوڤ دڠن ايت داتوق مڠاجق اكو كبندار ڤڠڬارم اونتوق ممبلي بارڠ٢ كڤرلوانڽ دسمڤيڠ ممبليكن اكو سڤاسڠ كميجا دان سلوار...سلوار ڤينديق اونتوق هاري راي. اوليه كران ساڠت جارڠ سكالي داڤت نأيك باس كبندار، اكو مراسا ترساڠت ڬمبيرا...داتوق ممباوا اكو كجالن ڤڠڬارم دان جالن فطيمه يڠ تركنل سباڬاي تمڤت ممبلي بله منجلڠ لبارن....ساڠت سرونوك داڤت مليهت دنيا لوار يڠ سيبوق دڠن باسيكل دان بيچا رودا تيڬ دان سسكالي موتوكر دان لوري...

اكو تروس مڠيكوتي داتوق مڽوسوري كداي٢ دچلاه٢ اورڠ راماي يڠ اكو كيرا جوڬ سداڠ منچاري بارڠ٢ كڤرلوان اونتوق هاري راي. داتوق مميمڤين اكو ككداي منجوال كاسوت. كاسوت دلتقكن ددالم الماري چرمين. اكو فهم كادأن داتوق دان تيدق ماهو اونتوق ممينتا ايت دان اين. اكو اكور دڠن كاسوت يڠ دڤيليه اوليهڽ...كاسوت ڬيته برورنا هيتم اداله كاسوت راي اكو. تيدق جاوه دري سيتو كامي سيڠڬه دسبواه كداي عرب دان داتوق ممبليكن اكو سبواه "سوڠكوق ليڤت...ستله سلساي ممبلي بله الا قدر كامي مولا برجالن اونتوق ڤولڠ . اكو تيدق براڤ ايڠت دمان لتقڽ ڤرهنتين باس يڠ اكن ممباوا كامي باليق، موڠكين بردكتن دڠن ڤنمبڠ فيري. ددالم باس اكو ليكا ممبيليك٢ كاسوت دان سوڠكوق راي يڠ بارو دبلي. يڠ اكو ايڠت اكو تله برادا ددالم باس دأتس سبواه فيري يڠ ممباوا كامي كسبراڠ دان ستروسڽ ككامڤوڠ

كناڠن رمضان - ڤرسياڤن راي

Author: النعيم الروز / لابيل:چارا هيدوڤ دكامڤوڠ ڤد وقتو ايت امت سدرهان نامون سواسان مڽمبوت كداتاڠن شوال تتڤ داڤت دراسكن. كبڽقان رومه٢ اداله ترديري درڤد رومه ڤاڤن دان براتڤ رومبيا. والاوڤون بڬيتو اورڠ٢ كامڤوڠ تتڤ ايڠين مليهت رومه٢ مريك كليهاتن چنتيق اونتوق مڽمبوت كداتاڠن ليبرن. داتوق مڠچت رومه مڠڬوناكن چات كاڤور ﴿ڤوتيه﴾، ايت ساج يڠ ترممڤو ڤد ماس ايت. سكيراڽ ايڠينكن كلأينن، كاڤور اكن دچمڤور نيلا...جاديله ورنا بيرو، ايت ساج يڠ اكو ايڠت. كاوسن لامن رومه دتاجق دان دبرسيهكن، ڤد مالم هاري دهياسي دڠن لمڤو ڤليتا يڠ دبوات درڤد تين٢ سوسو دان جوڬ بولوه...برسمبوڠ

سلام كمرديكأن

Author: النعيم الروز / لابيل:

كناڠن رمضان - برسحور

Author: النعيم الروز / لابيل:

كناڠن برسحور برسام داتوقAdd Image

اول ڤاڬي داتوق كجوت اونتوق باڠون سحور، لڤس باسوه موك د "ڤلنتر" اكو مڠهادڤ جواده الا قدر...ايكن كريڠ ڬلاما ڬوريڠ دان سايور توميس ڤوچوق اوبي يڠ انته بيلا تله دسياڤكن داتوق دڠن دتراڠي ڤليتا. تاء لاما ستله سلساي برسحور تردڠر كنتوڠ دڤلاو مننداكن ماسوق وقتو صبح. ستله صلاة برجماعه داتوق برسياڤ ٢ اونتوق ڤرڬي منوريه ڬيته دان اكو ڤولا برسياڤ اونتوق كسكوله

كناڠن رمضان

Author: النعيم الروز / لابيل:

منجلڠ رمضان
ستياڤ كالي منجلڠ رمضان، فيكيرنكو اكن ملايڠ جاوه كسلاتن تانهاير تركنڠكن سواسان رمضان زمان كانق٢ دكامڤوڠ.
داتوق اكن ككداي سهاري سبلوم رمضان ممبلي كڤرلوان اونتوق سحور. تياد يڠ ايستيميوا، بياسا سهاج. ڤريستيحران تاريخ ڤرمولن ڤواسا ددڠر ملالوءي راديو...
سرونوك كران ڤد مالمڽ داڤت مڠيكوتي داتوق كسوراو اونتوق برتراويخ. سوراو دڤنوهي اوليه اورڠ٢ كامڤوڠ توا مودا سرتا كانق٢ للاكي دان وانيتا والاوڤون هاڽ دتراڠي اوليه ببراڤ بواه لمڤو "ڬس".
تريڠت اكو كتيك دمارهي داتوق كران برماءين "ڤرماءينن ماءين ڬالاه" دهلامن سوراو سماس اورڠ لاين سداڠ برتراويخ...معلومله كانق٢ لاڬي...سلساي برتراويخ اد سديكيت جاموان، كويه ٢ يڠ دباوا اوليه ڤارا جماعه سوراو...ماكن دان مينوم.
ستله سلساي داتوق مڠاجق اكو باليق والاوڤون اد سستڠه كاون٢ برسام ابڠ٢ يڠ لبيه توا تيڠڬل اونتوق برماءين "كنتوڠ"...اكو لوڤا نام ڤرماءينن ايت...كنتوڠ دڤلاو اوليه دوا تيڬ اورڠ دان مڠحاصيلكن رنتق ترسنديري...كادڠ ٢ سهيڠڬ اكو نق ترلالڤ ڤون ماسيه كدڠرن رنتق ڤالوانڽ دري كجاءوهن دالم كڬلاڤن مالم

اوچاڤن

Author: النعيم الروز / لابيل:


سلامت مڽمبوت كداتاڠن بولن رمضان
تيڠكتكن عمل د بولن يڠ مليا اين
سموڬ كيت سموا دبركتي الله دنيا دان اخيرة
سلام رمضان كڤد سموا اومت اسلام د مان برادا

بيار بولن بيچارا

Author: النعيم الروز / لابيل:

بولن سابيت يڠ جاتوه د ڤلاترن
بينتڠ ردوڤ تنڤا چهايا ڬيمينتڠ
لڠكه تنڤا اره سست د جالن يڠ ترڠ
اكو يڠ ترلينا دبواي ڤلوكن دوسا

ايڠين ڤولڠ ممبالوت لوك هاتيمو
كو ڤون تاهو بتاڤ ڤديه باطينمو
بري كسمڤتن اتاو جاتوهكن حكومن
انداي معاف ڤون تق كاو بريكن

اير مات تولوس جاتوه د سودوت بيبيرمو
تق ترلينتس دندم
د بنيڠ مات ايندهمو

اكو يڠ مراسا ساڠت بردوسا ڤدمو
ماسيه ڤنتسكه مندمڤيڠيمو

بيارله بولن بيچارا سنديري
بيارله بينتڠ كن منجادي سقسي
تقكن كو اولڠي والاو سمڤأي اخير ننتي
چوكوڤ دريتا سمڤأي د سيني
بيار بولن بيچارا

سمره يڠ كو تيڠڬلكن - سلامت تيڠڬل

Author: النعيم الروز / لابيل:

منزياره كڤوسارا داتوق

لاما سوڠڬوه اكو تيدق كماري سجق ڤمرڬيان ارواح داتوق كعلم يڠ ككال ابادي. والاو ڤون بڬيتو اكو تتڤ سنتياس مڠيڠاتي داتوق. اكو اداله ساتو٢ چوچو يڠ دڤليهارا داتوق سجق كچيل لاڬي، برسوسه ڤايه ممبسر دان مڽكولهكن اكو سهيڠڬ كمنارا ڬاديڠ. اكو صدقهكن الفاتحة دان باچان سوره يسٓ دان برتفكر دسيسي بهاڬين كڤالا ڤوسارا داتوق. اكو راس امت برساله سأكن تيدق مڠنڠ جاس داتوق يڠ تله ممبسركنكو كران سكين لاما تيدق داتڠ منزيارهي ڤوسارا داتوق. توق…اكو ترڤقسا ڤرڬي ستله جاسدمو سلامت دسماديكن اتس سبب٢ يڠ اكو سنديري تيدق ممهميڽ. اكو ماسيه ايڠت ڤساننمو، والاو اڤ ڤون ترجادي اكو مستي تروسكن ڤڠاجينكو…. توق…چوچومو داتڠ منزيارهيمو توق…چوچومو تله برجاي دان تله بكرجا سكارڠ تتاڤي سايڠ داتوق تيدق سمڤت اونتوق مليهتڽ. اكو تيدق سمڤت اونتوق ممبالس جاس٢مو توق. رومه دان تانه تمڤت كيت تيڠڬل دهولو تله ترجوال توق…اكو تيدق برداي توق…اكو هاڽ سأورڠ چوچو يڠ منومڤڠ كاسيه كڤدامو توق… اكو تيدق داڤت مناهن ايموسي ، تنڤا دسدري اير ماتكو برلينڠ دان جاتوه ممباساهي ڤوسارا داتوق…اكو برجنجي دڤوسارا داتوق يڠ اكو تتڤ اكن كماري لاڬي سلاڬي اد عموركو…چوچومو ڤرڬي دولو توق… ستله سلساي ممبرسيهكن دداونان دان رومڤوت٢ ليار دڤوسارا داتوق اكو ڤون مولا برايدر دان سسكالي منوليه كبلاكڠ منيڠڬلكن ڤوسارا داتوق يڠ تله مولا دداكڤ رماڠ سنجا. سجق تادي اكو اشيق ملاين ايموسيكو سمبيل كندرأن ملونچور لاجو دأتس لبوهراي منوجو كاوتارا. سلامت تيڠڬل توق


سلامت تيڠڬل

سمره يڠ كو تيڠڬلكن...سمبوڠن

Author: النعيم الروز / لابيل:

ستله لاما تيدق كسيني...باڽق جوڬ ڤروبهن دڤكن اين...كداي٢ يڠ اكو سبوتكن تردهولو ماسيه اد تتاڤي اورڠ٢ لاما سوده تياد. اكو ترچاري٢ سبواه كداي منجوال مجله٢, اخبار٢،ڤيريڠ هيتم دان كيسيت لاڬو كڤوڽان اورڠ ملايو...تياد...دڬنتيكن اوليه باڠونن بارو دان كداي٢ بارو...اكو سيڠڬه سبنتر د ڤاسراي سجاتي اونتوق ممبلي مينومن. سلڤس ايت اكو ملينتاسي جالن اونتوق مليهت٢ كداي٢ دسبله سان. اكو ڤرنه ملالوءي لوروڠ سبله ڤجابت ڤوس منوجو كرومه چيءڬو مطلوب ، ڤجوڠ توليسن جاوي. ڤد ماس دولو بلياو سريڠ كليهاتن دڠن سكوترڽ. مڽلوسوري كاكي ليما كداي٢ ملينتاسي كداي لين، توكڠ لوڬم، كداي مصطفى هيڠڬ كهوجوڠ. ڤد ماس لالو، سوڠايڽ اڬق ليبر دان ترداڤت ڤراهو٢ نلاين برلابوه منورونكن حاصيل٢ لاوت اونتوق دجوال دڤاسر دسبيرڠ سان...سكارڠ سوڠايڽ اڬق سمڤيت دان توهور نمڤقڽ. اكو تيدق نمڤق ڤاسر باسه كران دڬنتيكن دڠن ڬراي٢ ماكنن...موڠكين دسبله بلاكڠ اڬقڽ...دسبيرڠ جالن بكس بالاي ڤوليس لاما دان كأتس سديكيت اد ستيشن ميڽق...كالاو تق سيلڤ اياڽ بكس تاڤق ڤڠڬوڠ وايڠ يڠ ڤرنه اد دڤكن اين. اكو مليهت٢ سبنتر دان اكو ڤرلو سڬرا كساتو تمڤت اونتوق منزيارهي سساورڠ

سمره يڠ كو تيڠڬلكن...سمبوڠن

Author: النعيم الروز / لابيل:


سڤرتي بياسا كالاو كيت سوده لاما منيڠڬلكن سسواتو تمڤت، سكيراڽ كيت كمبالي سمولا كتمڤت ايت كيت اكن ترچاري٢ سسواتو يڠ ڤرنه ترداڤت دسيتو سواتو ماس دهولو. مماسوقكي ڤكن سمره اكو ترچاري٢ لوكاسي كداي٢ يڠ سلالو اكو كونجوڠي برسام٢ ارواح داتوق.
يڠ ڤرتام، كداي كاسوت "باتا " دمان اكو دباوا اروخ داتوق منجلڠ هاري راي دان اروخ داتوق ممبلي بارڠ٢ كڤرلوانڽ. كدوا، كداي ڤرابوت مصطفى دمان اروخ داتوق ڤرنه ممبلي كروسي دان الماري. كتيڬ، كداي "چيك"يڠ منجوال برماچم٢ بارڠن ترماسوق كاين باجو، الس ميجا، كاسوت،بارڠ٢ هياسن رومه دان سباڬايڽ. يڠ ايستيميواڽ دهادڤن كداي ترداڤت سأورڠ ڤرمڤوان توا تيوڠ هوا دودوق دسبواه كروسي سمبيل ممباچ اخبار اوتوسن ملايو! كات اروخ داتوق اي اداله امق كڤد توان ڤوڽا كداي...ميمڠ مڠحيرانكن اكو ڤد ماس ايت.
سلاڠ ببراڤ كداي دري سيتو ترداڤت كداي ممبوات بارڠ٢ لوڬم سڤرتي بلدي، ڤليتا، توڠ ڬيته دان سباڬايڽ يڠ مان اكو ماسيه ايڠت توكڠڽ اداله سأورڠ تيوڠ هوا يڠ ڬموق تنڤا سبله كاكيڽ….برسمبوڠ

سمره يڠ كو تيڠڬلكن

Author: النعيم الروز / لابيل:

تمڤت جاتوه لاڬي دكنڠ
سوده لاما هاتي اين ايڠين منجڠوق تمڤت يڠ تله لاما كو تيڠڬلكن، ديك كران همبتن ماس اياڽ سريڠ تيدق بركسمڤتن. بارو٢ اين، دڠن توڬسن يڠ ممقسا اكو كسلاتن تانه اير...كو ڬاڬهكن جوڬ اونتوق مڽلوسوري كامڤوڠ٢،ڤكن٢، ڤوهون٢ نيور ﴿يڠ تله بركورڠن﴾ سڤنجڠ جالن لاما باتو ڤاهت-موار...تمڤت اكو دبسركن.توجوان اوتام اداله اونتوق مڠوبت ريندوكو ترهادڤ قيصه٢ سيلم سماس كانق٢ دسيكيتر كامڤوڠ دان ڤكن سمره خصوصڽ. ترليهت ڤاڤن تندا برتوليس سمره فيكيرانكو تروس ملايڠ كمبالي كزمان كانق٢ كو....كو تروسكن ڤرجالنن... اكو كيني ملڤسي كامڤوڠ لوبوق، راماي جوڬ كاون٢ سكلس تيڠڬل دسيني...كيني اكو مماسوقكي كامڤوڠ تڠه، تريڠت كاونكو يڠ تيڠڬل دسيني دولو...يوسف، انته د مان دي سكارڠ. كوڤرهاتيكن باڬاي تيدق باڽق ڤروبهن يڠ كتارا...اكو ماسيه مڠيڠاتيڽ.سبنتر لاڬي اكو اكن سمڤأي ككامڤوڠ سوڠاي نيبوڠ، كلينيك دسبله كانن دان سكوله لاماكو يڠ باڽق مڽيمڤن كنڠن ڤاهيت مانيس برسام كاون٢ دسبله كيري...اوه...انته دمان مريك سكارڠ...برسمبوڠ


(fliers) كرتاس عيكلان

Author: النعيم الروز / لابيل:


كرتاس عيكلان اين ساي داڤت درڤد سيمڤنن اروخ داتوق جوڬ، برتاريخ 5 فيبواري 1966، دكلواركن اوليه ڤڠڬوڠ وايڠ ليان واه سمره...يڠ ساي كاڬوم اياله ڤڠڬونأن توليسن جاوي ڤد ماس ايت، ايت سهاج

چاتتن ڤرجالنن ٤٧ تاهون يڠ لمڤاو

Author: النعيم الروز / لابيل:


*سيلا كليك ڤد ڬمبر اونتوق بسركن*

ممباچاڽ سراسا مڠمبارا كماس لمڤاو

ڬمبر يڠ ساي سياركن ڤد كالي اين دأمبيل درڤد سبواه مجله سكوله د باتو ڤاهت تاهون ١٩٦٢...ماس تو ساي بلوم دلاهيركن لاڬي. اياڽ اداله مڠناءي چاچتن ڤرجالنن اوليه موريد تيڠكتن ٤ يڠ مڠيكوتي رومبوڠن سكوله ك ڤرتونجوكن مها د كوالا لومڤور.

درڤد چاچتنڽ، مريك برتولق جم ليم ستڠه ڤاڬي مڠيكوتي جالن موار ﴿ترڤقسا مڽبرڠي سوڠاي باتو ڤاهت دان موار دڠن فيري﴾، ملاك، ڤورت دچكسن، كلڠ دان تروس ككوالا لومڤور. سمڤاي د كوالا لومڤور جم دوا ڤتڠ....ڤنجڠ چريتاڽ دڠن لاوتن٢ دان سباڬايڽ دان باليق سمولا دان سمڤاي كباتو ڤاهت ڤد مالمڽ جم دوا ڤاڬي.

ساي ترفيكير، تنتوڽ ڤد ماس ايت باس يڠ دناءيككي تيدق سچاڠڬيه سكارڠ. موڠكين ڤد ماس ايت اودارا بلوم بڬيتو ترچمر دان چواچا تيدق سيڤانس سكارڠ. جالن يڠ مريك لالوءي تيدق سسمڤورنا سكارڠ دان برباڬاي٢ لاڬي. اياڽ ممبواتكن ساي راس امت برشكور

چوتي سكوله

Author: النعيم الروز / لابيل:

چوتي سكوله تله برمولا، مك رامايله ڤارا ايبو باڤ يڠ مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ملنچوڠ، بركيله دان سباڬايڽ برسام كلوارڬ. باڬي مريك يڠ ممڤو، موڠكين اكن ممباوا كلوارڬ كلوار نڬارا تتاڤي سباليقڽ باڬي يڠ برڤنداڤتن سدرهان هاڽ ملنچوڠ ددالم نڬارا سوده ممادأي.
سلاين درڤد ايت، موسيم چوتي سكوله اين جوڬ ءسينونيمء دڠن موسيم مجليس ڤركهوينن.تنتو راماي دكالڠن كيت يڠ تله اول٢ لاڬي منريما باڽق كاد٢ جمڤوتن دري كنلن سرتا هنداي جاوه دان دكت.سلاين درڤد ممنوهي اوندڠن، داڤت جوڬ برتمو صحابة هنداي يڠ لاما تيدق برجومڤا.
سماس كچيل دهولو، چوتي سكوله اداله ساعت يڠ ڤاليڠ دينانتيكن.ماس برماءين كامي لبيه ڤنجڠ سهيڠڬاكن كادڠ٢ دمارهي ايبو باڤ كران تيدق مڠولڠكاجي ڤلاجرن.سإيڠت ساي ڤد ماس چوتي سكوله اد جوڬ كامي مڠيكوتي رومبوڠن سكوله كتمڤت٢ برسجاره...ايت ڤون سوسه نق داڤت ڤرلڤسن دري كلوارڬ.
سكيراڽ اد كندوري كهوين دكامڤوڠ، كامي برڬوتوڠ رويوڠ درڤد منديريكن ڤنڠڬه، ماسق مماسق سهيڠڬالاه سلساي مجليس...سوڠڬوه سرونوك سكالي.سكارڠ ني راسڽ...كيت داتڠ اونتوق ماكن..."سلام كروق" دان بلاه...تو اجي لاسلامت ڤڠنتين بارو - سالوما

١٩٣٨ - كتاب لاما سيمڤنن داتوق

Author: النعيم الروز / لابيل:


١٩٣٨ - كتاب لاما سيمڤنن داتوقاڠكاو لقسان بولن

Author: النعيم الروز / لابيل:

اڠكاو لقسان بولن
ڤ.راملي

اڠكاو لقسان بولن
تيڠڬي دأتس كايڠن
هاتيكو ده كاو تاون
هيدوڤكو تق كروان

مڠاڤ كو د سيكسا

كناڤ كيت برسوا
برجومڤا دان برچينتا
تتاڤي مندريتا

اوه..اوه ...اوه..اوه..اوه
كاو تيڠڬلكن ديريكو
اوه! ككاسيه مڠاڤكه
كاو سوڽيكن هيدوڤكو
اوه! ككاسيه مڠاڤكه
مأنسي بڬيتو

مڠاڤ كو د سيكسا
كناڤ كيت برسوا
برجومڤا دان برچينتا
تتاڤي مندريتا

كو ڤوجوق٢ كو باوا لاري

Author: النعيم الروز / لابيل:

تانم ڤينڠ راڤت٢
بيار سنڠ ڤويوه برلاري
كو ڤينڠ٢ تق داڤت
كو ڤوجوق٢ كو باوا لاريهاڽ اونتوق تاتاڤن سهاج،... جاڠن سسكالي چوبا٢ بوات...تق باءيق تاو

Saat Yang Bahagia - P.Ramlee & Saloma

اينتيساري رانچڠن راديو تاهون ١٩٥٨

Author: النعيم الروز / لابيل:كليك ايميج اونتوق بسركن


درڤد معلومت دأتس، اڤاكه يڠ داڤت كيت سيمڤولكن اڬقڽ يا

سلامت هاري ايبو

Author: النعيم الروز / لابيل:

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
بيلا كو بردوك
اڠكاو هيبوركن سلالو

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
تمڤت مڽاتاكن كاسيه
واهاي ايبو

بتاڤ تيدق هاڽ اڠكاوله
يڠ منينياري هيدوڤكو
سڤنجڠ ماس اڠكاو بركوربن
تيدق ڤوتوسڽ باڬاي اير لالو

ايبو ايبو
اڠكاوله راتو هاتيكو
تمڤتكو مڽراهكن كاسيه
واهاي ايبو

ارتيكل تاهون ١٩٤٨ - بهاڬين١

Author: النعيم الروز / لابيل:
سيلا "كليك" اونتوق باچ

راديو انتيك

Author: النعيم الروز / لابيل:

اكو ماسيه ايڠت ماس ايت، اورڠ توا اكو اد مميليقي سبواه راديو جنيس "فيليڤ" مڠڬوناكن تناڬ انم بيجي سيل كريڠ ساءيز "ايه". راديوڽ دلتقكن دتمڤت يڠ اڬق تيڠڬي سوڤاي تيدق موده داڤت دچاڤاي اوليه كانق٢ تراوتماڽ اكو يڠ سوك مروسقكن بارڠ٢ سماس كچيل...دكامڤوڠ٢ ڤد ماس ايت تياد بكلن ايليكتريق دان سومبر هيبورن دان معلومت اداله راديو دان سسكالي سورت خبر.


لاڬو٢ دري ڤڽاڽي٢ تركنل ماس تو سڤرتي ڤ.راملي، م.بكري، نونا اسيه، احمد جاءيس، شريفه عينى، احمد داود دان لاين٢ يڠ كيني لاڬو٢ مريك تله دأڠڬڤ لاڬو٢ لاما سريڠ كالي بركومنداڠ دچوروڠ٢ راديو.

سيارن راديو سيڠاڤورا جوڬ دمينتي اوليه اورڠ راماي ڤد ماس ايت دڠن رانچڠن "دراما دالم سعير" دان "بڠساون داودارا". والاوڤون سيارنڽ اڬق تيدق جلس مڠڬوناكن "ڬلومبڠ ڤينديق"، بيلا تيبا وقتو سيارن سموا بركومڤول بردكتن راديو اونتوق مندڠر ڤرسمباهن دڠن خشوع...كالاو سكارڠ ماچم تيڠوق تيليۏيشين لا
باڽق لاڬي قيصه٢ يڠ بركاءيتن دڠنڽ، كالاو دايڠت٢كن ميمڠ سرونوك ڬيلا


Dari Masa Hingga Masa - P Ramlee